Privacy

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

 

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Biesot BV en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van biesot.nl.

 

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Biesot BV op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Biesot BV adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Biesot BV

Biesot BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Biesot BV.

 

Biesot BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59770244. Biesot BV is gevestigd en kantoorhoudend in (2141 BC) Vijfhuizen aan de Vijfhuizerdijk 63 A en bereikbaar via het e-mailadres info@biesot.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Biesot BV kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

 

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

 

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Biesot BV op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Biesot BV optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Biesot BV plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Biesot BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Biesot BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Biesot BV verstrekt. Biesot BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.

 

Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

 

Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Biesot BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van tuinarchitectuur en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

 

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

 

Biesot BV kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Biesot BV kan uw persoonsgegevens delen met aan Biesot BV gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

 

Biesot BV kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Biesot BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 

Biesot BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Biesot BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Biesot BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@biesot.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Biesot BV of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Biesot BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Biesot BV of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Biesot BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Biesot BV via info@biesot.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Biesot BV omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@biesot.nl.